កិច្ចទទួលស្វាគមន៍ និងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន Hong Kong Trade Development Council

នាថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីស្នាក់ការសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ ឧកញ៉ា ឡាវ កាង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ បានដឹកនាំសមាជិក សមាជិកា ទទួលស្វាគមន៍ និងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនHong Kong Trade Development Council
គោលបំណងនៃជំនួបពិភាក្សាគឺផ្តោតសំខាន់លើ ៖ ការចែករំលែកពត័មានពាណិជ្ជកម្មក្នុងខេត្តថ្មីៗនៃកាលានុវត្តន៍ភាពវិនិយោគ។

img_3896 img_3901 img_3892 img_3889 img_3857 img_3870 img_3876

Posted in News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *