កិច្ចទទួលស្វាគមន៍ និងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ ធនាគារ RHB ឥណ្ឌូឆៃណា

នាថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៧នៅទីស្នាក់ការសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ ឧកញ៉ា ឡាវ កាង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ បានដឹកនាំសមាជិក ទទួលស្វាគមន៍ និងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក លីម លូ សេង អគ្គនាយក ធនាគារ RHB ឥណ្ឌូឆៃណា។

 

 

 

Posted in News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *