សិក្ខាសាលាពីគ្រោះយោបល់ស្តីពីសេចក្តីព្រាងប្រកាសនិងការកំណត់កម្រៃបែបបទគយ…..

នា ថ្ងៃទី២៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ឧកញ៉ា ឡាវ កាង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុបានអញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលាពីគ្រោះយោបល់ស្តីពីសេចក្តីព្រាងប្រកាសនិងការកំណត់កម្រៃបែបបទគយ ក្រៅការិយាល័យគយ នៅសណ្ឋាគារកាំប៉ូឌីយ៉ាណា រាជធានីភ្នំពេញ ។

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *