ជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយ លោក JEYAKUMAR INDIRAN អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ នៅ ក្រុមហ៊ុនJaber AL jaber Trading ប្រទេស ឌូប៊ៃ

នាថ្ងៃទី២១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧នៅទីស្នាក់ការសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ ៖ ឧកញ៉ា ឡាវ កាង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុបានដឹកនាំសមាជិក សមាជិកា ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ លោក JEYAKUMAR INDIRAN អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ នៅ ក្រុមហ៊ុនJaber AL jaber Trading ប្រទេស ឌូប៊ៃ រួមនិងសហការីចំនួន ៣រូប គោលបំណងនៃជំនួបពិភាក្សាផ្តោតសំខាន់ទៅលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងវិស័យអចលនទ្រព្យ ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ ។

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *