សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់អាជីវករ ពាណិជ្ជករ ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុទាំងអស់ ដែលមានបំណងចង់ស្វែងរកដៃគូរសហការចែកចាយ លក់ដុំ និងលក់រាយស្រាបៀរលំដាប់លេខ១របស់វៀតណាមគឺស្រាបៀរសាយហ្គន(Sai Gon Beer)និងស្រាបៀរ អរទីហ្កឺរ (OETTINGER )

សភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ៖ មានកិតិ្តយសសូមជូនដំណឹងដល់អាជីវករ ពាណិជ្ជករ ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុទាំងអស់ ដែលមានបំណងចង់ស្វែងរកដៃគូរសហការចែកចាយ លក់ដុំ និងលក់រាយស្រាបៀរលំដាប់លេខ១របស់វៀតណាមគឺស្រាបៀរសាយហ្គន(Sai Gon Beer)និងស្រាបៀរ អរទីហ្កឺរ (OETTINGER ) ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ។
បើសិនបងប្អូនអាជីវករ ពាណិជ្ជករចាប់អារម្មណ៍ចែកចាយបន្ត សូមមកទំនាក់ទំនងនៅទីស្នាក់ការសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហ ឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោម៖ ០១២ ៨៤១ ៧៦២ ,០៩៨ ៧៧៧ ៥៧០ , ០១៦ ៦៦២ ០៩៦
សូមអរគុណ!!

Posted in News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *