សិក្ខាសាលា ឧទ្ទេសនាមផលិតផលក្រុមហ៊ុន ភាគហ៊ុនស្រាបៀរលំដាប់លេខ១របស់វៀតណាមគឺស្រាបៀរសៃហ្គន(Sai Gon Beer)

នាថ្ងៃទី២២ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧ ឧកញ៉ា សុខ សុង អនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុតំណាង ឧកញ៉ា ឡាវ កាង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុបានដឹកនាំសមាជិក សមាជិកានិង អាជីវករ អញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលា ឧទ្ទេសនាមផលិតផលក្រុមហ៊ុន ភាគហ៊ុនស្រាបៀរលំដាប់លេខ១របស់វៀតណាមគឺស្រាបៀរសៃហ្គន(Sai Gon Beer)និងស្រាបៀរ អរទីហ្កឺរ (OETTINGER ) -គៀនយ៉ាងនាំចូលមកពីប្រទេសវៀតណាម នៅសណ្ឋាគារ Victory Paradise ។Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *