មហាសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៦និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៧ របស់សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា

នាថ្ងៃទី៣០ ខែ មិនា ឆ្នាំ២០១៧ ឧកញ៉ា ឡាវ កាង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុបានដឹកនាំសមាជិក អញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៦និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៧ របស់សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា នៅសណ្ឋាគារកាំបូឌីយ៉ាណាភ្នំពេញ ។

Posted in News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *