ពិធីចុះហត្ថលេខាអនុស្សរណៈមិត្តភាពសហប្រតិបតិ្តការអន្តរជាតិរវាងក្រុងឆាងវ៉ុននិងខេត្តព្រះសីហនុនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

នាថ្ងៃទី១៩-២២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្តម យន្ត មីន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានដឹកនាំគណៈប្រិភូខេត្តព្រះសីហនុអញ្ជើញចូលរួមពិធីចុះហត្ថលេខាអនុស្សរណៈមិត្តភាពសហប្រតិបតិ្តការអន្តរជាតិរវាងក្រុងឆាងវ៉ុននិងខេត្តព្រះសីហនុនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅទីក្រុង ឆាងវ៉ុន នៃសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ ។


Posted in News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *