ជំនួបពាណិជ្ជកម្មរវាងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មសឹង្ហបុរី-ចិន

នាថ្ងៃទី ២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ លោក ឃុត សុភ័ណ្ឌ អនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ តំណាង ឧកញ៉ា ឡាវ កាង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុបានចូលរួមជំនួបពាណិជ្ជកម្មរវាងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មសឹង្ហបុរី-ចិន នៅអគ្គនាយកដ្ឋានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ។

Posted in News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *