ជំនូបពាណិជ្ជកម្មទ្វេរភាគីរវាងរូស្ស៊ី និងកម្ពុជា នៅទីក្រុងណូវ៉ូស៊ីប៊ី ប្រទេសរូស្សី

នាថ្ងៃទី២៣ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ លោក ឃុត សុភ័ណ្ឌ អនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ តំណាងឧកញ៉ា ឡាវ កាងប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជំនូបពាណិជ្ជកម្មទ្វេរភាគីរវាងរូស្ស៊ី និងកម្ពុជា នៅទីក្រុងណូវ៉ូស៊ីប៊ី ប្រទេសរូស្សី
គោលបំណងនៃជំនួបពិភាក្សាទ្វេភាគីនេះ
គឺផ្តោតសំខាន់ទៅលើផលិតផលនិងសេវាកម្មដូចខាងក្រោម៖
ផ្នែកបរិភោគ អាហារ គ្រឿងសំអាង សណ្ឋាគារ ម៉ាស៊ីន វិស័យធនាគារ កសិកម្ម ផ្សារទំនើប អចលនទ្រព្យ គ្រឿងសំណង់ រថយន្ត សំលៀកបពាក់ និងមានជាង២០០មុខទៀត។

Posted in News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *