ជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយ លោក Chua Wei Jiea នាយកក្រុមហ៊ុន SME Care Pte Ltd

នាថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧នៅទីស្នាក់ការសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ ៖ ឧកញ៉ា ឡាវ កាង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុបានដឹកនាំសមាជិក ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ លោក Chua Wei Jiea នាយកក្រុមហ៊ុន SME Care Pte Ltd មកពីប្រទេសសឹង្ហបុរីរួមនិងសហការី៤រូប
គោលបំណងនៃជំនួបពិភាក្សាផ្តោតសំខាន់ទៅលើវិស័យវិនិយោគផ្នែកទេសចរណ៍ ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ ។

Posted in News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *