កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែ ឧសភា មិថុនា កក្កដា និងការស្វែងរកថវិការ ត្រៀមរៀបចំពិធីបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកល២០១៧ ឈានចូលឆ្នាំ២០១៨….

នាថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្នាក់ការសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែ ឧសភា មិថុនា កក្កដា និងការស្វែងរកថវិការ ត្រៀមរៀបចំពិធីបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកល២០១៧ ឈានចូលឆ្នាំ២០១៨ ក្រោមអធិបតីភាព ឧកញ៉ា ឡាវ កាង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ រួមនឹងសមាជិក សមាជិកាសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្ត ។

Posted in News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *