កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាបូកសរុបការងារពាក់កណ្តាលអាណត្តិទី៣ លេីកទី២

នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ឧកញ៉ា ឡាវ កាង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាបូកសរុបការងារពាក់កណ្តាល អាណត្តិទី៣ លេីកទី២ ក្រោមអធិបតីភាពអ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា នៅអគ្គនាយកដ្ឋានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា រាជធានីភ្នំពេញ ។

Posted in News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *