ជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក Steffen Kaeser ប្រធាន (Standard and Trade Facilitation …………….

នាថ្ងៃទី០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្នាក់ការសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ ឧកញ៉ា សុខ សុង អនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ តំណាងឧកញ៉ា ឡាវ កាង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ បានដឹកនាំសមាជិក បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក Steffen Kaeser ប្រធាន (Standard and Trade Facilitation Devision Department of Trade, Investment and Innovation )មកពីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម និងសហការីប្រាំនាក់ រួមសហការជាមួយក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្ម គោលបំណងនៃជំនួបពិភាក្សាគឺស្វែងយល់ពីសក្តានុពល បញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងខេត្ត ដើម្បីប្រើជាធាតុចូលសម្រាប់កម្មវិធីភាពជាដៃគូរប្រចាំប្រទេស(Programme for Country Partnership)និងកំពុងប្រមូលធាតុនានាគ្រប់ភាគីពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងវិស័យរដ្ឋនិងឯកជនដោយផ្តោចសំខាន់ទៅលើវិស័យកសិឧស្សាហកម្ម ឧស្សាហកម្ម និងទេសចរណ៍ ។

Posted in News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *